Ondersteun uw muziekverenigingen met de beschikbare rijksmiddelen

De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO), overkoepelend orgaan en vertegenwoordiger van de vele honderden amateur-muziekverenigingen in ons land, roept gemeenten in Nederland via een brief aan de wethouder Cultuur, met klem op om haar sector financieel te steunen vanuit de extra ondersteuning van 150 miljoen euro die ze van het rijk toegewezen hebben gekregen.

De amateur-muzieksector heeft door de corona-crisis te maken met een omvangrijke derving van inkomsten. Er hebben geen of nauwelijks optredens plaatsgevonden, steunacties konden door de maatregelen niet doorgaan. Door de maatregelen staan ook ledenaantallen, dus de contributie, onder druk. Leden verliezen door de gevolgen van de maatregelen de motivatie en er is weinig perspectief. Ondanks de derving van inkomsten lopen de kosten wel door. Bij de vele amateurverenigingen werken professionals: dirigenten, docenten en andere begeleiders, die als ZZP’er hard geraakt worden door de crisis. Waar ze doorbetaald krijgen wordt de clubkas van de orkesten flink getroffen. Daarnaast hebben veel verenigingen hun eigen pand, waar, alweer door de corona-crisis, weinig tot geen (horeca)inkomsten van binnenkomen, maar wel de vaste lasten blijven bestaan.

Het verenigingsleven staat bekend om zijn veerkracht en inventiviteit. Verenigingen zijn gewend om met inzet van veel vrijwilligers voor een groot deel ‘hun eigen broek op te houden’. De terugloop van gemeentelijke ondersteuning die de laatste jaren in veel gemeenten een feit werd is door extra inzet vaak opgevangen. Echter, de gevolgen van deze crisis zijn niet te overzien en zonder steun kan dit tot desastreuse gevolgen leiden.

Daar waar diverse sectoren vooraan staan en ‘moord en brand’ schreeuwen zijn (muziek)verenigingen bescheiden aangezien ze al vaak voor uitdagingen hebben gestaan en zelfredzaam willen zijn. Dit maakt echter de noodzaak om ondersteuning er niet minder om! We hopen dat u zich realiseert dat het eenvoudig is om een vereniging ter ziele te laten gaan door ze niet te ondersteunen, verenigingen oprichten en (opnieuw) tot bloei laten komen is een enorme opgave. Er rust zodoende een grote verantwoordelijkheid op lokale overheden om hier de juiste keuzes te maken!

150 miljoen
De bedoelde 150 miljoen is onderdeel van het tweede grote steunpakket voor de culturele sectoren. Daarbovenop komt nog 68 miljoen euro beschikbaar vanuit het compensatiepakket voor medeoverheden van het ministerie van BZK.
Dit voor cultuur bestemde pakket is niet specifiek geoormerkt en wij vrezen dat de bijzonder omvangrijke en inhoudelijk rijke amateur-muzieksector onvoldoende in beeld is en zodoende niet meegenomen wordt in de (financiële) ondersteuning.
Dit pakket is een goede zaak, daarom roepen wij gemeenten op om het geld te gebruiken waar het voor bedoeld is: ondersteuning van de culturele initiatieven in de gemeente. Naast onze sector hebben vele culturele verenigingen en initiatieven het zwaar. Minister Van Engelshoven heeft dat ook benadrukt. Steun en behoud daarom de lokale cultuur en cultuurparticipatie!

Aan U, als cultuurverantwoordelijke van uw gemeente, hierbij het dringende verzoek om dergelijke noodkreten serieus te nemen. Ons land heeft een unieke en wereldberoemde amateur-muzieksector qua omvang en niveau. Wij beschouwen het als een taak van de overheden om al dit moois samen met de sector zelf te bewaken en te behoeden voor de kaalslag die nu dreigt.

De KNMO rekent op u en wil alles in het werk stellen om u als gemeente hierbij behulpzaam te zijn.

Deel dit bericht op social media:

Dit bericht is geplaatst in Algemeen.

Reacties zijn gesloten.