Doelgroepen

De KNMO kent de volgende doelgroepen en generieke commissies:

Binnen de door statuten en reglementen aangegeven grenzen ontwikkelt elke doelgroep het beleid voor de betreffende doelgroep en stuurt dit aan. Hiervoor worden zogenaamde doelgroepcommissies ingericht. Het ontwikkelde beleid wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Een doelgroepcommissie  bestaat uit personen die worden afgevaardigd en bindend worden voorgedragen door de leden. Deze personen dienen naar het oordeel van het lid door wie ze worden afgevaardigd deskundig te zijn binnen de sector waarop de doelgroep zich richt.

Naast de doelgroepen zijn er de volgende commissies:

  •  Generieke commissie Educatie & Jeugdbeleid. Deze commissie houdt zich bezig met doelgroepoverstijgend beleid op o.a. het terrein van opleidingen en examinering.
  • Generieke commissie PR en communicatie. Deze commissie houdt zich bezig met doelgroep overstijgend beleid om onder meer het imago van de sector te verbeteren. Via pr en communicatie wordt de branding van de KNMO naar buiten worden gebracht.