Groei en Bloei in de praktijk

De KNMO doelgroep blaasmuziek heeft weer een tweetal nader uitgewerkte aanbevelingen uit het visiedocument “Groei en Bloei van de Nederlandse blaasmuziek” geaccordeerd:

Deelname aan ONFK en NBK
Vanaf 2015 kunnen verenigingen die deelnemen aan het ONFK en NBK eenmalig twee jaar uitstel krijgen van de zogenaamde verplichte concoursdeelname.
Dit uiteraard onder de voorwaarde dat voldaan wordt aan bepalingen als het spelen van goedgekeurd repertoire en de juiste divisie. De organisatoren van ONFK en NBK zullen de ontvangen aanmeldingen in dit opzicht ter fiattering voorleggen aan de KNMO. Meer informatie is op te vragen bij de doelgroep blaasmuziek, via info@knmo.nl.

Wijziging repertoria 2016
M.i.v. 1 januari 2016 zal het huidige klein repertorium komen te vervallen.
KNMO past de reglementen voor concertconcoursen zodanig aan dat orkesten een programma kunnen samenstellen bestaande uit werken uit het groot repertorium en eventueel incidenteel goedgekeurde werken. Het is de bedoeling dat er jaarlijks een aanpassing komt van het groot repertorium, maar er wordt dus geen apart klein repertorium meer samengesteld.