Stage- of afstudeeropdracht

De KNMO zoekt een student HBO communicatie voor een stage- of afstudeeropdracht.

De centrale vraag en deelvragen voor de stage- of afstudeeropdracht ‘Communicatie KNMO’ zijn in overleg met de praktijkbegeleider, het dagelijks bestuur en de generieke commissie PR & Communicatie nader te bepalen. De dagelijkse begeleiding wordt gedaan door Karin den Otter – Van der Velden, die als toegevoegd dagelijks bestuurslid PR & Communicatie in haar portefeuille heeft. Zij maakt ook deel uit van de generieke commissie PR & Communicatie. Op het kantoor in Utrecht zijn elke dag medewerkers aanwezig die voor vragen beschikbaar zijn. Omdat de ruimte op kantoor beperkt is, werkt de student vooral vanuit huis.

Hieronder staat meer informatie over de algemene en communicatiedoelstellingen van de KNMO. Neem bij interesse of voor meer informatie contact met ons op.

 

Communicatieplan KNMO 2017 – 2021

Inleiding

Amateurkunst in het algemeen en amateurmuziek in het bijzonder, is een belangrijk element van onze maatschappij. Muziekverenigingen vormen jonge mensen, bieden een thuis aan hun leden en ze leveren een bijdrage bij feestelijke gelegenheden in hun gemeenschap. Aan muziek beleven veel mensen veel plezier. Amateurmuziek levert een belangrijke bijdrage aan onze samenleving. De KNMO heeft zich ten doel gesteld om de amateurmuziek in Nederland te bundelen en te bevorderen.

Muziek wordt gemaakt door mensen met behulp van blaas-, strijkinstrumenten en slagwerk, maar ook via beweging; denk aan showorkesten, majorettes, twirlers en color guards. Via muziekverenigingen en muziekonderwijs worden kinderen cultureel gevormd en dat zorgt ervoor dat ze zowel cognitief als sociaal groeien. Door deel te nemen aan amateurkunst werken mensen samen en wordt samenleven manifest. Cultuurparticipatie krijgt vorm door het amateurmuziekleven.

Op basis van het beleidsplan 2015-2020 bouwt de KNMO aan de ontwikkeling van de amateurmuziekwereld in Nederland. Daarbij zijn de geformuleerde vijf strategische doelstellingen richtinggevend:

 • Versterken van de maatschappelijke positie van de amateurkunst;
 • Bevorderen van cultuurparticipatie en cultuureducatie;
 • Innoveren binnen de (instrumentale) amateursector;
 • Optimaliseren en benutten van de synergie binnen en buiten de amateursector;
 • Ondersteunen, faciliteren en profileren van verenigingen en muzikanten.

Communicatie

Bij de oprichting van de KNMO is er gekozen voor het uitwerken van een eigen huisstijl (logo, brief- en notahoofding en afgeleide producten). Tot dusver richtte de communicatie vanuit de KNMO zich vrijwel uitsluitend op de eigen leden/achterban (magazine Klankwijzer en de digitale nieuwsbrief).

Publieksgerichte en externe communicatie gebeurt op een weinig gesystematiseerde manier. Er werd vooralsnog in beperkte mate een doelgroepenbeleid ontwikkeld op het vlak van communicatie.

Er is geen strategische benadering van pers en media binnen en buiten de organisatie, noch op redactioneel vlak noch op het vlak van mediapartnerships. De KNMO wordt wel meer en meer gecontacteerd door de pers als deskundige op het gebied van amateurkunsten. Het systematisch blijven toesturen van tijdschriften en persberichten werpt op dat vlak zijn vruchten af.

Succesvolle communicatie

Communicatie wordt als succesvol beschouwd indien:

 1. Er voldoende deelnemers zijn aan de activiteiten;
 2. Er voldoende publiek aanwezig is;
 3. Het ledenaantal groeit;
 4. De naamsbekendheid stijgt;
 5. De beoogde imago-opbouw lukt.

Dit is niet alleen een zaak van communicatie, maar ook van een goede marketingaanpak (de 5 P’s: product, prijs, plaats, promotie, publiek). Het succes van communicatie is afhankelijk van zowel externe factoren als van de eigen communicatie-inzet. Naast de kwaliteit van de organisatie en het aanbod, zijn andere bepalende externe factoren: de behoeften en interesse van het publiek, bekendheid en imago, vertrouwen, mentale drempels (vooroordelen), intellectuele en materiële drempels, de “concullega’s”, de verzadigingsgraad (te veel van hetzelfde), maatschappelijke trends en… onvoorziene omstandigheden.

De eigen communicatie-inzet wordt bepaald door de professionaliteit van het communicatiemateriaal, de timing van de communicatiemomenten, de media-mix, de agenda van de massamedia en het budget. Tenslotte speelt ook de behoefte van het publiek een belangrijke rol. Hoe kleiner deze is, hoe kleiner de kans dat de promotie slaagt, hoe goed het promotiewerk ook mag zijn.

Versterking van de communicatie

Een overkoepelende communicatiestrategie met duidelijk omlijnde doelstellingen voor de publieksgerichte, externe en interne communicatie is noodzakelijk. Hierbij zijn vormelijke elementen van belang. De naam moet worden aangevuld met een verduidelijkende en wervende baseline (bijvoorbeeld “Gebeten door muziek” – Vlamo) en een vormgeving die geschikt is voor een breed publiek. Wervende, aantrekkelijke campagnes moeten het publiek zin doen krijgen om meer, of voor het eerst, in contact te komen met de instrumentale amateurmuziek en haar organisatie.

Verbetering van het imago

Om de instrumentale amateurmuziek en de KNMO meer zichtbaar te maken en het imago van de sector te verbeteren, dient de communicatiestrategie uit verschillende lagen te bestaan. Bij de keuze van de acties en de communicatie-instrumenten mogen deze lagen niet uit het oog worden verloren. Het gaat om de volgende lagen:

 1. De basis van de communicatie moet gevormd worden door een aantal sterke generieke / overkoepelende informatie-instrumenten, zoals een goede website en goede tijdschriften (Klankwijzer).
 2. Een tweede laag rond de communicatie-instrumenten kan gevormd worden door een doorgedreven aanwezigheid in pers en media en initiatieven van derden. Dit kan enerzijds via strategische partnerships met de (regionale) media (radio, televisie, dag- en weekbladen). Daarnaast is het ook belangrijk om de aanwezigheid van de KNMO te versterken in de communicatie van de kunstsector in het algemeen en vice versa. In al deze externe kanalen is eenzelfde, consequente visuele aanpak van zeer groot belang voor de herkenbaarheid.
 3. Een derde laag kan gevormd worden door wervende acties en evenementen die leiden naar een grotere participatie en waarbij zowel de sector als de organisatie een grote zichtbaarheid krijgt. Hierbij worden ook gerekend nationale evenementen met een regionale verankering.
 4. Om de sector en de KNMO op de kaart te zetten, dient de sector sterker aanwezig te zijn in de nationale pers, zowel op basis van “free publicity”, als eventueel met advertenties.

Publieksgerichte communicatie

De belangrijkste doelstelling van de publieksgerichte communicatie is het stimuleren van participatie: zelf actief aan amateurmuziek doen (bijvoorbeeld in een orkest spelen) of passief deelnemen aan activiteiten (bijvoorbeeld concertbezoek). Pas in tweede instantie is ook het stimuleren van individuele muziekbeoefening van belang (bijvoorbeeld thuis musiceren).

Verhoging van publieksparticipatie (dat wil zeggen vanuit het standpunt van het publiek) of publieksvergroting (dat wil zeggen vanuit het standpunt van de organisatie) kan op diverse manieren gerealiseerd worden.

Externe communicatie

In een eerste fase dient de externe communicatie vooral op imago en PR in te spelen: de KNMO en de instrumentale amateurmuziek op de kaart zetten als een bloeiende organisatie en dito sector. Hierbij zijn twee elementen van belang:

 1. Een grotere bekendheid
 2. Een sterker sociaal-cultureel imago

De externe communicatie kan worden onderscheiden in algemene informatieverstrekking en PR-werking, overtuigende en educatieve voorlichting en wervende communicatie.

De KNMO kan beter bekend worden in Nederland en internationaal door een actieve aanwezigheidspolitiek binnen/via (inter)nationale communicatie-initiatieven. Dit komt zowel de publieksgerichte als de externe communicatie ten goede.