ANBI

ANBI-gegevens KNMO ( AWR art. 5b, uitvoeringsregeling artikel 1)

Naam van de instelling
De vereniging draagt de naam: “Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie”, afgekort: KNMO.

RSIN en nummer KvK
RSIN: 0029.87.120. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel:  40119926

Adres, telefoonnummer en mailadres
Onze gegevens vindt u onder Contact.

Doelstelling

  1. De vereniging heeft als overkoepelende muziekorganisatie ten doel het bevorderen van de (amateur) muziekbeoefening en aanverwante vormen van (amateur) kunstbeoefening en het behartigen van de gezamenlijke belangen van haar leden, alles in de ruimste zin van het woord.
  2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. het onderhouden van contacten met de media, bedrijfsleven, overheid, politiek en landelijke organisaties die werkzaam zijn op het terrein van muziekbeoefening in de meest ruime zin van het woord, het organiseren van informatiebijeenkomsten, het verzorgen van promotionele activiteiten; b. het samenstellen van wedstrijdreglementen voor alle disciplines; c. het samenstellen van repertoria; d. het organiseren van kampioenswedstrijden; e. het onderhouden van een lijst van juryleden; f. het beschikbaar stellen van raamleerplannen voor alle disciplines; g. het beschikbaar stellen van eretekenen; h. het uitgeven van een periodiek; i. en overige zaken ten behoeve van de belangenbehartiging, zulks in de ruimste zin des woords.
  3. Voorts tracht zij haar doel te bereiken door samen te werken met andere soortgelijke muziekorganisaties in binnen- en buitenland.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Download hier de integrale tekst

 

Bestuurssamenstelling en beloningsstructuur
Bart van Meijl, voorzitter
vacature, secretaris
Erik Kobes, dagelijks-bestuurslid
Toon Peerboom, vicevoorzitter
Sander Simmelink, penningmeester

Beloningsstructuur bestuurders: vergoeding van gemaakte onkosten, reiskostenvergoeding eigen vervoer à 0,25/km. Er wordt geen vacatiegeld of andere vergoeding betaald.
Beloningsstructuur personeel: voor de beloning van het personeel is de CAO voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening van toepassing.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Algemeen jaarverslag KNMO 2020

Inzage financiële huishouding:

ANBI formulier 2021

KNMO jaarrekening 2021 website