Solistenconcours blazers en slagwerkers “De Klank & Slach fan Fryslán”, 16 mei 2020

16 mei
Locatiehet Atrium te Sneek
Website https://omfryslan.nl

Organisatie: OMF

Informatie: e-mail: deklankfanfryslan@gmail.com

Locatie: Sneek, het Atrium

Reacties zijn gesloten.