Veelgestelde vragen over het Coronavirus en muziek

De Nederlandse regering heeft op 23 maart de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus aangescherpt. Op 21 april is gebleken dat voor onze sector de maatregelen gelijk blijven. Dit houdt in dat:
• Evenementen met een vergunnings- en meldplicht verboden zijn tot 1 september 2020.
Verder worden alle overige samenkomsten verboden. Voor een meer specifieke uitleg, inclusief mogelijke uitzonderingen, verwijzen wij u naar de site van Rijksoverheid
Alle overige maatregelen die zijn uitgevaardigd zijn door de overheid verlengd tot en met 19 mei. Dus beperk sociaal contact.

Tot wanneer moet de vereniging haar dirigent doorbetalen?
De KNMO heeft in haar eerste adviezen van 15 maart 2020 aandacht gevraagd voor de betaling van de bij de vereniging werkzame professional (dirigent, instructeur, docent). De oproep was om binnen de omstandigheden solidair te zijn met elkaar en daar waar mogelijk doorbetaling (geheel of gedeeltelijk) te realiseren. In veel situaties is er door verenigingen gehoor aan gegeven en is het gesprek aangegaan met dirigenten/instructeurs om elkaar in deze periode te helpen.
De in onze sector werkzame professionals kunnen in veel gevallen, vanwege de combinatie van werkzaamheden, geen beroep doen op de steunmaatregelen van de (rijks)overheid. Er wordt op dit moment door diverse organisaties (o.a. KNMO) bij de Rijksoverheid op aangedrongen om de steunmaatregelen zodanig te verruimen dat ook deze beroepsgroep er baat bij heeft.

Uiteraard moeten we deze lastige periode samen met elkaar doorkomen. Het is echter aan iedere vereniging om de afweging te maken tot welke moment het mogelijk is om haar professional te compenseren voor het verlies van inkomsten. Niet iedere vereniging heeft de (financiële) mogelijkheden dit zonder meer te blijven realiseren. Wij hopen dat in ieder geval het gesprek tussen de vereniging en de bij haar werkzame professionals hierover op een goede manier plaats zal vinden. Wederzijds begrip voor elkaars situatie levert in deze periode vaak veel op voor de toekomst. De KNMO hoopt dat verenigingen en professional samen in goede samenwerking tot oplossingen komen. Op die manier werkt de KNMO ook samen met de BvOI: door samenwerking komen we sterker uit deze crisis.

Aan welke richtlijnen moet de (muziek)vereniging voldoen als we weer op mogen starten?
Als je met je (muziek)vereniging straks weer wilt repeteren, dan ben je verplicht om een Coronaplan op te stellen waarin je gedetailleerd vastlegt hoe je de RIVM richtlijnen borgt. De KNMO bereid in samenwerking met Koornetwerk Nederland, Cultuurconnectie, BvOI en het LKCA universele richtlijnen voor die een bruikbare leidraad daarvoor vormen.
De landelijke richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid, die voor alle organisaties gelden, vormen daarbij de basis. We realiseren ons echter ook dat er mogelijk voor het samen muziek maken in één ruimte bijzondere voorwaarden van toepassing zullen zijn. Het onderzoek daarvoor loopt.

Ontstaat er een fictief dienstverband nu de vereniging dirigent/docent doorbetaald?
Als er een fictief dienstverband is, kan dit gevolgen hebben voor het inhouden van loonheffing en werknemerspremies dan wel werkgeverspremies die moeten worden afgedragen.

Of er sprake is van een arbeidsovereenkomst met een dirigent dan wel een overeenkomst van opdracht hangt van een aantal omstandigheden af. Een van de kenmerken van een opdrachtrelatie is dat de opdrachtnemer de werkzaamheden voor eigen rekening en risico uitvoert. De opdrachtnemer moet inderdaad ondernemersrisico dragen. Doorbetaling bij ziekte of afwezigheid is normaliter een element dat wijst op het bestaan van een dienstbetrekking. Vanuit die gedachte zou inderdaad gesteld kunnen worden dat een doorbetaling in deze Coronacrisis een indicatie is voor het bestaan van een dienstbetrekking. Echter, om te bepalen of er wel of geen dienstbetrekking is, dienen evenwel alle relevante feiten en omstandigheden in onderlinge samenhang te worden beoordeeld. Inschatting is dat alleen doorbetaling in deze Coronacrisis onvoldoende is om tot een dienstbetrekking te oordelen en dit zal waarschijnlijk ook niet doorslaggevend zijn. Belangrijk is hoe de verhouding tussen partijen was voor de Coronacrisis. Als er voor de crisis geen sprake was van een dienstbetrekking, al dan niet fictief, zal dat niet door enkele doorbetaling in de Coronacrisis wel ontstaan. Wat daar ook aan bijdraagt is dat vanuit diverse overheids- en maatschappelijke organisaties wordt opgeroepen om te blijven doorbetalen en afnemen om zo een verdere escalatie van de crisis te voorkomen (zie onder meer minister Koolmees: .
De kans dat de belastingdienst juist over deze periode een controle zal gaan doen en vervolgens zal concluderen dat uitsluitend over de periode dat de vereniging over de periode dat er crisis is heeft doorbetaald er sprake was van een fictief dienstverband, wordt klein geacht.

Kunnen we als vereniging  de BTW op de factuur van de dirigent/instructeur negeren nu de dienst niet geleverd wordt maar wel een betaling wordt gedaan?
Een vereniging kan dit niet zomaar doen. Degene die de BTW aan de vereniging berekent en dus ook verantwoordelijk is hiervoor, is de dirigent/instructeur/docent zelf. Hij/zij is degene die verantwoordelijk is voor de aangifte bij de belastingdienst en die, als deze niet correct wordt bevonden, een naheffing met boete moet betalen. Het is aan de opdrachtnemer (dirigent/instructeur/docent) om zelf afspraken te maken met de voor hem bevoegde inspecteur. De verantwoordelijkheid ligt dus niet bij de vereniging.

Hoe kunnen we weer opstarten na 28 april?
Het is op dit moment nog te vroeg om aan te geven hoe we weer op gaan starten. Op 21 april werd bekend dat er voor de amateurmuzieksector nog geen mogelijkheden zijn om dit te gaan doen. Dit duurt in ieder geval tot en met 19 mei. Op enig moment na 19 mei zal, vermoedelijk stapsgewijs, opstarten weer meer mogelijk zijn. Maar hoe zal dat eruit zien en waar lopen we dan tegenaan binnen cultuureducatie en cultuurparticipatie waaronder ook de amateurmuzieksector valt? Suggesties kunt u mailen naar corona@knmo.nl

Kan de vereniging aanspraak maken op een bijdrage uit het extra budget van 300 miljoen?
Dat is niet bekend. Het kabinet voegt de aanvullende € 300 miljoen toe aan bestaande regelingen. Er wordt zo snel mogelijk gestart met de uitvoering van deze maatregelen.
Op de site van de Rijksoverheid staan veelgestelde vragen over coronavirus en cultuur op een rij. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur

Ik wil een ALV uitschrijven, omdat dit in de statuten staat, mag dat?
Door het coronavirus is het fysiek bijeenkomen onwenselijk. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een spoedwetsvoorstel ingediend.
Op verschillende terreinen kunnen tijdelijk elektronische middelen worden gebruikt, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven. Bijvoorbeeld verenigingen die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden.
Het bestuur van rechtspersonen kan bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Voorwaarde is wel dat de leden en aandeelhouders tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen, die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord. Mocht een lid niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig. Een andere mogelijkheid is dat het bestuur het houden van een algemene vergadering en het opmaken van de jaarrekening uitstelt. Lees hier het volledige voorstel.

    • De vergadering moet voor alle (bestuurs)leden/aandeelhouders te volgen zijn.
    • Alle deelnemers moeten tot uiterlijk 72 uur voor de vergadering de mogelijkheid hebben gehad om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over onderwerpen die op de agenda staan.
    • De ingebrachte vragen moeten tijdens de vergadering worden beantwoord, waarna de antwoorden nageslagen moet kunnen worden door de (bestuurs)leden/aandeelhouders. Dat moet kunnen via de website of een ander elektronisch communicatiemiddel.
    • Vanwege het digitale karakter van de vergadering mag het bestuur bepalen dat alleen via elektronische middelen mag worden gestemd.

(Bron: Stichting AVG voor Verenigingen) Link: https://avgverenigingen.nl/

Op de website van het NOC-NSF vindt u hoe u zo’n vergadering kunt voorbereiden.
https://storage.knsb.nl/2020/05/bfc27008-nocnsf-stappenplan-organiseren-digitale-alv.pdf

Is er een tegemoetkoming Buma voor KNMO-muziekverenigingen tijdens coronacrisis?
Muziekverenigingen worden hard geraakt door de Coronacrisis. Inkomsten vallen weg terwijl de kosten wel doorlopen. Buma/Stemra heeft daarom besloten muziekverenigingen die aangesloten zijn bij (bonden van) de KNMO tegemoet te komen voor de periode dat zij niet kunnen repeteren en concerteren. Muziekverenigingen die lid zijn van (bonden van) de KNMO dragen normaal gesproken hun BUMA-gelden af via de KNMO en profiteren daardoor van een gemeenschappelijke korting. De extra korting die wordt toegekend als gevolg van de Coronacrisis zal op een nader te bepalen wijze worden verrekend. Op dit moment is immers nog niet duidelijk hoe lang de coronamaatregelen nog van kracht blijven en hoe de tegemoetkoming er exact uit zal zien. Op het moment dat dit duidelijk is wordt dat met de muziekbonden en verenigingen gedeeld.

Ik wil met enkele muzikanten op straat optreden, mag dat?
Het KNMO-advies: Geen mini-concerten op straat!
We krijgen regelmatig de vraag of kleine groepjes muzikanten op straat muziek mogen maken, bijvoorbeeld bij verzorgingshuizen. Ons advies is: doe dat niet! We snappen dat het moeilijk is, want als muzikant wil je graag wat doen voor anderen. Waarom dit advies? We weten niet waar de grens ligt en elke gemeente mag naar eigen goeddunken handhaven. Je loopt dus het risico op een dikke bekeuring. En dat niet alleen, het advies van het RIVM is om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen naar buiten te gaan als dat nodig is. Daarom: blijf binnen, blijf gezond en Muziek verstomt nooit!

De vereniging wordt gevraagd om op te treden tijdens Koningsdag. Mag dit?
De KNMO begrijpt dat verenigingen het liefste weer samen muziek willen gaan maken. Zeker in een moeilijke periode als deze kan muziek troost bieden. Koningsdag valt echter nog binnen de periode tot 28 april. Het advies van de KNMO is daarom ook om geen ‘mini-concerten’ te gaan geven. Deze ‘mini-concerten’ zijn niet in lijn met het advies van de RIVM zelfs niet wanneer de musici op 1,5 meter afstand van elkaar staan.
Voor solistische optredens (1 persoon) is er geen bezwaar mits dit niet tot ‘groepsvorming’ zal leiden.

Kan de vereniging doorgaan met contributie innen van de leden?
De tegenprestatie voor het betalen van een contributie is dat je lid mag zijn van een vereniging. Tenzij in de statuten en/ of in het huishoudelijk reglement staat wat je voor dit lidmaatschap exact allemaal krijgt, kan een lid in dit stadium niet aangeven dat hij/ zij geen contributie is verschuldigd over de periode dat er geen activiteiten zijn. Dat geldt dus zeker nu, als er voor een korte periode activiteiten worden afgelast.
Mocht het allemaal voor een langere termijn gaan gelden èn er leden zijn die geen contributie willen betalen vanwege het afgelasten van activiteiten dan zal er beoordeeld moeten worden of de vereniging haar verplichtingen jegens haar leden niet is nagekomen. Als beoordeeld zou worden dat de verenigingen inderdaad hun verplichtingen niet zijn nagekomen door activiteiten af te gelasten, zouden leden in theorie hun contributie kunnen terugvragen.
Ook hiervoor geldt dat het bestuur na goed overleg tot beslissingen moet komen en als er vanuit de leden wordt ‘gemopperd’ er ook met de leden in overleg wordt getreden.

Wat moet de vereniging doen om digitaal les te kunnen geven?
Diverse docenten, zoals Jan van den Eijnden, gaven ons tips over een alternatieve manier van lesgeven. Het is wel verstandig om vooraf even met de ouders van leerlingen te overleggen.
https://www.knmo.nl/muziekdocenten-stappen-over-op-digitaal-lesgeven/

Waarom zijn er geen evenementen/concerten.
Het kabinet heeft deze maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Tot 1 september moeten alle evenementen met vergunnings- of meldplicht. ongeacht het aantal personen worden afgelast.

Onderstaande blijft van kracht tot en met 19 mei en wordt in de week daaraan voorafgaand weer opnieuw bepaald.
Of dit ook blijft voor vallen dus ook het concerten/concoursen etc. onder alsmede wedstrijden in het circuit van CGN/Majorette/Twirl. Dus ook voor alle amateurverenigingen geldt dat er geen repetities c.q. andere bijeenkomsten mogen worden georganiseerd.  Situaties waarbij verspreiding van het virus mogelijk is, moeten worden voorkomen. Dus geldt indien mogelijk thuis te werken, sociale contacten te beperken en voor kwetsbare personen specifiek gezelschappen etc. te vermijden.

Hoe moeten we omgaan met de kosten voor het annuleren van evenementen?
Lees het uitgebreide memo van de KNMO: https://www.knmo.nl/2020/03/13/memo-knmo-gevolgen-corona

Moeten we onze dirigent/instructeur dan wel betalen of niet?
Lees het uitgebreide memo van de KNMO:https://www.knmo.nl/2020/03/13/memo-knmo-gevolgen-corona

Overeenkomst met publiek/publiek kan kaartjes aan organisatie/uitvoerders doneren
Lees het uitgebreide memo van de KNMO:https://www.knmo.nl/2020/03/13/memo-knmo-gevolgen-corona

 

Deel dit bericht op social media:

Dit bericht is geplaatst in Algemeen.

Reacties zijn gesloten.