Keuren SMP-werken via KNMO

Keuren SMP-werken via KNMO

Incidentele beoordelingen werken SMP-concoursen
In 2016 zijn het nationaal reglement Marching & Music Contest (MMC), het nationaal reglement concertwedstrijden blaaskorpsen (NRCB) en het nationaal reglement Concertwedstrijden Slagwerkensembles (NRCS) op een aantal punten gewijzigd. Een belangrijke aanpassing is doorgevoerd in het ‘uit te voeren programma’. Vanaf 2016 voert een vereniging/ensemble nl. een programma naar eigen keuze uit. Er is geen repertorium meer van toepassing waaruit werken gekozen moeten worden. Muziekwerken hoeven niet meer beoordeeld te worden.

Kosten incidentele beoordelingen solisten en kleine ensembles:
Werken voor de solisten en kleine ensembles dienen in 2017 wel goedgekeurd te zijn.

Solisten/kl. ensembles slagwerk, aangesloten bij één van de bonden van de KNMO die aan een solistenconcours willen deelnemen met een werk dat niet is opgenomen in het repertorium, kunnen via de KNMO muziekwerken laten beoordelen.

De kosten bedragen per te beoordelen SMP-solistenconcourswerk € 20,00.

Het bedrag dient overgemaakt te worden op ons rekeningnummer NL47INGB0000875666 t.n.v. KNMO Utrecht o.v.v. beoordeling solistenconcourswerk SMP.

Zodra het bedrag door ons ontvangen is zullen wij de partituur (liefst digitaal aan te leveren aan concoursen@knmo.nl) in het bezit stellen van onze beoordelaars en ontvangt men z.s.m. bericht over de beoordeling.

Incidentele beoordelingen werken HaFaBra-concoursen en solisten/kleine ensembles blaasmuziek
Werken voor deelname aan HaFaBra-concoursen kunnen worden beoordeeld via het Repertoire Informatie Centrum (RIC). Ga voor meer informatie over het incidenteel beoordelen van HaFaBra-werken naar: http://www.repertoireinformatiecentrum.nl/